Photo Name Designation
PREETAM PANWAR
MR. PREETAM PANWAR COMPUTER LABS.
RAJESH SAINI
MR. RAJESH SAINI BIOLOGY LAB.
NISHA MATHUR
MRS NISHA MATHUR HOME SCIENCE LAB.
KAUSHIKI KHANDELWAL
MRS KAUSHIKI KHANDELWAL CHEMISTRY LAB.
M.S. SHEKHAWAT
MR. M.S. SHEKHAWAT PHYSICS LAB.
SHIV DAYAL MALI
MR. SHIV DAYAL MALI SCIENCE LAB.
K.K. GANGWAL
MR. K.K. GANGWAL BIO-TECH LAB.
NAWAB ALI
MR. NAWAB ALI JR. COMPUTER LAB. ATTENDANT

GET SOCIAL UPDATES